ਜਰੂਰਤ ਹੈ 200 (5th ,ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।)-Direct Joining without Interview - Daily Fresh Job

Free !!

Tuesday, December 24, 2019

ਜਰੂਰਤ ਹੈ 200 (5th ,ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।)-Direct Joining without Interview

                       Direct Joining Without Interview                            
200 Fresher Boys Required Godrage Company -1110ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

200 Fresher Boys Required Godrage Company -1110

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

Dailyfreshjob.com
Article no.1110

                                   InPunjabi                             


                                      5th , 10th , 12 th all can apply                                                                     


ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ  - ਗੋਦਰੇਜ

ਆਮਦਨ - 13,800/- to 15800/- CTC + 3 Time Food Free + 90/- over time per hour

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੁਲ ਥਾਂ - 200

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 24 /12/ 2019 To 10/01/2020

ਰੋਟੀ ਅੱਧੇ ਰਟਾ ਚ ।।।।।।

             Direct Joining Without Interview          


ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ -97816 41444 ,

ਸਮਾਂ ---10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤਕ ।।।।

WATCH VIDEO : ITS OLD VIDEO POST SAME RUNNING NOW
            
                  

                              In English                                 

Total Post-    200
Profile -HelperSalary -  13,800/- to 15800/- CTC + 2 TIme Food Free + 90/- over time per hour

Last date:  10/02/2020  for Interview

Location      -Mohali Experiance:

  • Freshers.

Qualification 
  • 5th 8th 10th pass Minimum any ( Non Educated also can apply )

How to APply:

Contact for this job :    
 Whatsapp or call 97816-41444 , 


For more jobs on whatsapp

Get free Daily job updates on whatsapp

Send ADD to +91 97816-41444
             Direct Joining Without Interview          Note: It's free service, provide jobs notification on your whatsapp.
Your NUmbers under our Privacy.


200 Fresher Boys Required Godrage Company -1110

200 Fresher Boys Required Godrage Company -1110

No comments:

Post a Comment

Click mention below if intersted

Recent

Apply this Free

Popular Posts