ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਯਾਂ ਅਨਪੜ ਲੜਕੇਆ ਯਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ।।।-8001 - Daily Fresh Job

Free !!

Monday, August 5, 2019

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਯਾਂ ਅਨਪੜ ਲੜਕੇਆ ਯਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ।।।-8001

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਯਾਂ  ਅਨਪੜ ਲੜਕੇਆ ਯਾਂ  ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ।।।


*ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 

*ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ  - ਗੋਦਰੇਜ

*ਆਮਦਨ - 13,000/-

*ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / Mohali

*ਕੁਲ ਥਾਂ - 500

*ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 15 Augest  2019 

*ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੋਮ੍ਪਨੀ ਵਲੋਂ 

*ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ -96134 41444  

*ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ  ਤਕ 


We are hiring in godrej company , No study Required 13000/- salary with food by company ...

Opening from 05/08/2019 hurry Up....


Required 5th  8th  10th Pass / 12th Pass Boys & Girls In Godrej Company


Company - Godrej

Salary -13000

Qualification - No any study required 

POst -500

Last date -15/08/2019

Direct Joining Without Interview -

Call or whatsapp : 9023541444Share This job Post for Help

No comments:

Post a Comment

Click mention below if intersted

Recent

Apply this Free

Popular Posts