ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।Required Fresher Male for Godrage Company-1061 - Daily Fresh Job

Free !!

Monday, January 21, 2019

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।Required Fresher Male for Godrage Company-1061

Required Fresher Male for Godrage Company-1061

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

Required Fresher Male for Godrage Company-1061
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।


Dailyfreshjob.com
Article no.1061

                                   InPunjabi                             


ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ  - ਗੋਦਰੇਜ

ਆਮਦਨ - 10,000/-

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੁਲ ਥਾਂ - 100

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 25 ਜਨਵਰੀ 2019

ਰੋਟੀ ਅੱਧੇ ਰਟਾ ਚ ।।।।।।

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ -96134 41444


ਸਮਾਂ ---11 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਕ ।।।।

                              In English                                 

Total Post-     100

Salary -  10,000/-

last date:  25/01/2019  for Interview

Location      -Mohali

Experiance:


  • Freshers.

Qualification 
  • 10th pass Minimum

How to APply:

Contact for this job :     Whatsapp or call 96134-41444 ( 11am to 6 pm)


For more jobs on whatsapp

Get free Daily job updates on whatsapp

Send ADD to +91 96134-41444

Note: It's free service, provide jobs notification on your whatsapp.
Your NUmbers under our Privacy.


Required Fresher female for Reception-1059

No comments:

Post a Comment

Click mention below if intersted

Recent

Apply this Free

Popular Posts