ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।Required Fresher Male for Godrage Company-1061 - Daily Fresh Job

Free !!

Featured Post

Public Vote for Shushant Singh Rajput

Monday, January 21, 2019

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।Required Fresher Male for Godrage Company-1061

Required Fresher Male for Godrage Company-1061

ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

Required Fresher Male for Godrage Company-1061
ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।


Dailyfreshjob.com
Article no.1061

                                   InPunjabi                             


ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਦਸਵੀ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੇਆ ਦੀ ।।।

ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ  - ਗੋਦਰੇਜ

ਆਮਦਨ - 10,000/-

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੁਲ ਥਾਂ - 100

ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ - 25 ਜਨਵਰੀ 2019

ਰੋਟੀ ਅੱਧੇ ਰਟਾ ਚ ।।।।।।

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ -96134 41444


ਸਮਾਂ ---11 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤਕ ।।।।

                              In English                                 

Total Post-     100

Salary -  10,000/-

last date:  25/01/2019  for Interview

Location      -Mohali

Experiance:


  • Freshers.

Qualification 
  • 10th pass Minimum

How to APply:

Contact for this job :     Whatsapp or call 96134-41444 ( 11am to 6 pm)


For more jobs on whatsapp

Get free Daily job updates on whatsapp

Send ADD to +91 96134-41444

Note: It's free service, provide jobs notification on your whatsapp.
Your NUmbers under our Privacy.


Required Fresher female for Reception-1059

No comments:

Post a Comment

Click mention below if intersted

Recent

Apply this Free

Popular Posts